Φέτος, διαβάζουμε τις 2 παρασσότ μάζι:This Week's Torah Portion: VayelechThis Week's Torah Portion: Nitzavim

Νιτσαβίμ -
Δευτερονόμιο 29:9-30:20
Βαγιελέχ - Δευτερονόμιο 31:1-31:30