This Week's Torah Portion: BeshalachΜπεσσαλάχ

Έξοδος 13:17 – 17:16