Του Μπισβάτ: Τί και Πώς

Το Του Μπισβάτ, η δέκατη πέμπτη μέρα του Σσεβάτ, είναι μία από τις τέσσερις μέρες που χαρακτηρίζονται Ροσς Ασσανά – η αρχή του έτους, γιατί κάθε μία από τις μέρες αυτές αποτελεί την έναρξη του έτους για κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι υπόλοιπες μέρες είναι η πρώτη του Νισσάν, η πρώτη του Ελούλ και η πρώτη του Τισσρέι.

Η πρώτη του Νισσάν θεωρείται το Ροσς Ασσανά για τον υπολογισμό των ετών της βασιλείας των Βασιλέων του Ισραήλ. `Ετσι αν ένας βασιλιάς πήρε το χρίσμα το μήνα Αντάρ, ο μήνας που ακολουθεί, δηλαδή ο Νισσάν, θεωρείται η αρχή του δεύτερου χρόνου της βασιλείας του.

Η πρώτη του Νισσάν θεωρείται επίσης το Ροσς Ασσανά της καταμέτρησης των γιορτών προσκυνήματος.

Η πρώτη του Ελούλ θεωρείται το Ροσς Ασσανά για τους φόρους σχετικά με τα ζώα (η υποχρέωση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη γέννηση δέκα ζώων τον ίδιο χρόνο. Η μέτρηση του χρόνου αυτού ξεκινά από την πρώτη Ελούλ ).

Η πρώτη του Τισσρέι θεωρείται το Ροσς Ασσανά όπου η ανθρωπότητα θα τεθεί υπό κρίση, το Ροσς Ασσανά του υπολογισμού των σαββατικών και ιωβηλαίων ετών, του υπολογισμού του ορλά (τα τρία πρώτα χρόνια όπου τα προϊόντα ενός καρποφόρου δέντρου δεν πρέπει να τρώγονται.) και τέλος του υπολογισμού των φόρων από τα σιτηρά και τα λαχανικά.

Το Του Μπι-Σσεβάτ, η δέκατη Πέμπτη του Σσεβάτ, θεωρείται το Ροσς Ασσανά των δέντρων και αφορά την υποχρέωση καταβολής των φόρων στα προϊόντα τους.

Οι σοφοί μας όρισαν την δέκατη πέμπτη μέρα του Σσεβάτ σαν το όριο μεταξύ του παλιού και του νέου έτους των καρποφόρων δέντρων, γιατί μέχρι την ημέρα αυτή έχουν σημειωθεί οι περισσότερες από τις ετήσιες βροχοπτώσεις. Για το λόγο αυτό οι καρποί που μεγαλώνουν μετά από την ημέρα αυτή θεωρείται ότι παράγονται το νέο έτος.